Ti trovi in: Altri contenuti - Dati ulteriori -

Spese di rappresentanza
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Parco auto
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
RELAZIONE DI FINE MANDATO art. 4 Dlgs 149/2011
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Responsabile della protezione dei dati
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Rendiconti Destinazione Quota 5 Per Mille
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012